SENEST SET
FAVORITTER

Getsøvej 5, 4500 Nykøbing Sj

Offentligt udbud

5.953.200,-
0,00 %
Pris i kr. - Udbud/licitation Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 4635 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 17821032

3 byggefelter ved Nykøbing Sj. Vandtårn

For Odsherred Kommune udbydes byggefelterne A, B og D på Getsøvej-arealet ved Nykøbing Sj. vartegn det gamle vandtårn.

Her er planen at give mulighed for at opføre et varieret boligområde i det kuperede landskab ved det gamle vandtårn - ved indkørslen til Nykøbing Sj. Der er i planen for området lagt vægt på, at der fortsat skal være store grønne, rekreative arealer med sø- og moseområder, og alt beliggende højt i landskabet med flot udsigt over byen og for en stor dels vedkommende med mulig udsigt til fjord eller hav, ligesom Grønnehavskoven grænser op til området med rislende vandløb og gode skovstier.

Arealet er lokalplanlagt ved Lokalplan 2019-09, der sætter rammerne for anvendelse m.v., og de tre udbudte byggefelter kan anvendes til tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse, og er med en bebyggelsesprocent på 30%, og beboelsesbygninger må opføre i op til 1½ etage med udnyttet tagetage, og maksimal bygningshøjde på 8½ meter.

Byggefelterne er opmålt af landinspektør til hhv.:
Byggefelt A 9.633m2;
Byggefelt B 10.232m2
Byggefelt D 4.187m2.
Alle overtages som råjord, der ikke er byggemodnet, ligesom der ikke er foretaget arkæologiske undersøgelser.

Der kan bydes på alle tre byggefelter samlet, eller på felterne hver for sig.

Moms:
Køber er gjort nøje opmærksom på, at ejendommen sælges som ubebygget areal og at købesummen bliver tillagt moms.

Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Særligt oplyses at der f.s.v. angår byggefelt A reelt er to sælgere af arealet, idet byggefeltet består af del af matr.nr. 22d tilhørende Odsherred Kommune, mens resterende del af arealet er matr.nr. 22e tilhørende Nykøbing Sj. Varmeværk. Der er fuldmagt fra Nykøbing Sj. Varmeværk til at Odsherred Kommune kan underskrive og acceptere købstilbud. Rent tinglysningsmæssigt skal Nykøbing Sj. Varmeværk dog også indgå som sælger af arealet.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købstilbud:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket". Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået.

Købstilbuddet indleveret til:

Nordicals Sjælland P/S
Allehelgensgade 8
4000 Roskilde

Eller

Nybolig Odsherred
Algade 30
4500 Nykøbing Sj

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.750,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra udbudspris og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
0,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
0,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
Pris i kr.
5.953.200,-
Afkast %
0,00 %
Kr./m²
0,-

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
24052 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere