Ordbog til erhvervsejendomme

Velkommen til Ejendomstorvets ordbog, der fungerer som et opslagsværk, hvor du får forklaringer og informationer omkring ord og begreber, som du kan støde på her på siden.

Modsat en almindelig ordbog, er vores ikke sorteret alfabetisk, men derimod efter kategorier. Du kan se vores kategorier herunder:

 1. Gå til Areal
 2. Gå til Ejendomstype
 3. Gå til Ejendomsspecifikationer
 4. Gå til Leje
 5. Gå til Køb
 6. Gå til Investering
 7. Gå til Kontor
 8. Gå til Mæglere og administratorer
 9. Gå til Om Ejendomstorvet.dk

Areal

Bebygget areal:

Det bebyggede areal er den del af grundens areal, som kommunen har godkendt til bebyggelse.

Boligareal:

Boligarealet afspejler den del af ejendommens areal, som kommunen har godkendt til beboelse.

Erhvervsareal:

Erhvervsareal er den del af bygningens areal, som kan/må blive anvendt til erhverv. Dette er særligt vigtigt for ejendomme, der er blandet bolig og erhverv .

Etageareal:

Etagearealet er det areal, der fremkommer ved at sammenlægge arealerne på alle etager i en bygning.

Grundareal:

Grundarealet dækker over det samlede areal af det stykke jord, der udgør hele grunden.

Sekundært areal:

Sekundært areal dækker over arealet på sekundære bebyggelser såsom garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, drivhuse og lignende bygninger med et areal på højst 50 kvadratmeter.

Ejendomstype

Erhvervsejendom:

Er en bygning med tilhørende grund, hvor det er tilladt at drive erhverv.

Flerbrugerejendom:

En flerbrugerejendom er typisk en kontorejendom, der benyttes af flere forskellige virksomheder. Ejendomme vil have en række fælles faciliteter, som brugerne kan benytte sig af – fx kantine mv. Kontorfællesskaber og kontorhoteller kan være en del af en flerbrugerejendom, men netværk og sparring med de øvrige virksomheder er ikke nødvendigvis en del af flerbrugerejendomme på samme måde, som det er i kontorfællesskaber og på kontorhoteller.

Investeringsejendom:

En investeringsejendom er en ejendom, du køber med hensigt om at opnå et positivt afkast. Investeringsejendomme kan være stort set alle former for fast ejendom, som for eksempel en lejlighedsbygning eller et enfamiliehus.

Projektejendom:

En projektejendom er en ejendom, som endnu ikke er opført eller er ved at blive opført. Find projektejendomme under investeringsejendomme.

Byggeår:

Byggeår afspejler det årstal, som ejendommen er opført.

Ejendomsspecifikationer

Alle ejendomme tilknyttes til en ejendomskategori, der har betydning for dine muligheder for belåning. Derudover har ejendomskategorien også en betydning for, om der er bopælspligt eller øvrige krav til ejendommen.

Ejendomskategorierne er blandt andet:

 • Kontor- og forretningsejendomme
 • Landbrug
 • Alment boligbyggeri
 • Fritidshuse
 • Grunde mm.

Ejendomsselskab:

Et ejendomsselskab er en virksomhed, der enten investerer i ejendomme – eller udlejer dem.

Energimærke:

En ejendoms energimærke er vurderet af en energikonsulent. Energimærket er vurderet ud fra ejendommens energi- og vandforbrug, CO2 udslip, energiplan med besparelsesforslag samt boligens stand i forhold til energi og isolering.

Energimærket fremgår af en rapport, som skal være gyldig ved salg og udlejning af ejendommen. Energimærkningen går fra A-G, hvor A er bedst.

Kvadratmeterpris:

Kvadratmeterprisen er kontantprisen på en ejendom baseret per kvadratmeter.

Momsfri:

En vare eller ydelse er momsfri, hvis den per definition ikke er momspligtig. Derudover kan en vare eller ydelse, der oprindeligt er momspligtig også blive momsfri, hvis den konkrete situation gør, at varen eller ydelsen kan sælges uden moms.

Leje

Afståelse:

Afståelse dækker over, at du kan overdrage noget du ejer, lejer eller disponerer over til andre. Derfor vil du have mulighed for at komme ud af et lejemål eller en lejekontrakt ved at sælge denne videre til en anden erhvervsdrivende, som vil overtage lejemålet på de fastlagte vilkår, som du også selv er underlagt.

Afståelse kan benyttes ved salg af:

 • Butikker
 • Restauranter og caféer Afståelsen kan også beskrives som et beløb, som du skal betale for at overtage lejemålet fra den tidligere ejer eller lejer

Depositum:

Et depositum er en pengesum, der deponeres som en sikkerhed for en udlejer i forbindelse med, at der indgås en aftale eller kontrakt vedrørende leje. Beløbet betales tilbage, når aftalen eller kontrakten ophører medmindre denne misligholdes.

Fremleje:

Fremleje betyder, at du som lejer videreudlejer dit lejemål til en anden person.

Lejeindtægt:

Lejeindtægten er den indtægt, som du får ved at udleje et lokale eller en ejendom.

Lejemål:

Et lejemål er betegnelsen for den ejendom eller lokale som udlejes.

Lejemålstype:

Lejemålstype er en betegnelse for det formål, som det enkelte lejemål påtænkes at skulle benyttes til. En lejemålstype kan for eksempel være et hotel, et lager, et kontor eller noget helt fjerde. Du kan finde hotel til salg og leje , lager til salg og leje samt kontor til salg og leje her.

Lejerabat:

Lejerabat er en aftale mellem udlejer og lejer, hvor der er aftalt en rabat i forbindelse med lejeaftalen. Dette kan for eksempel være to måneders gratis husleje.

Markedsbestemt leje:

Markedsbestemt leje betyder, at huslejen frit kan aftales mellem udlejer og lejer. Dog skal du være opmærksom på, at huslejen størrelse er begrænset af lejelovens regler for det lejedes værdi samt aftalelovens regler om, at lejen ikke må være åbenlys urimelig.

Du kan læse mere om lejeloven her

Omkostningsbestemt leje:

Når en leje er omkostningsbestemt, betyder det, at lejen er beregnet ud fra de udgifter, som udlejeren har ved at drive ejendommen. Dertil kommer udgifter til vedligeholdelse af ejendommen, afkast til udlejeren samt et eventuelt forbedringstillæg efter Boligreguleringsloven. Du kan læse mere om omkostningsbestemt leje her.

Trappeleje:

Trappeleje er, når lejen årligt stiger med et bestemt beløb eller en bestemt procentsats på et bestemt tidspunkt.

Årlig leje:

Den årlige leje er de årlige udgifter i forbindelse med leje af en ejendom – eksklusiv de udgifter til drift som for eksempel vicevært, administrationsfirma mm.

Årlig leje inkl. drift:

Den årlige leje inkl. drift er de årlige udgifter i forbindelse med leje af en ejendom - inklusivt udgifter til drift, som for eksempel vicevært, administrationsfirma mm.

Køb

Bopælspligt:

Bopælspligt er en del af boligreguleringsloven. Bopælspligten betyder, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for at boligen er beboet minimum 180 dage om året.Kan du som ejer ikke selv bo der, har du pligt til at leje boligen ud.

Læs alt om bopælspligt her.

Kontantpris:

Kontantpris er den pris, som du kan købe ejendommen til ved kontant betaling. Ved kontantpris kan du erhverve ejendommen uden overtagelse af lån eller med de overtagne lån opgjort i kursværdi.

Udbudspris:

Udbudsprisen er den pris, som en ejendom sættes til salg for. Prisen kan forhandles mellem en eventuel køber og sælger, og det er derfor ikke nødvendigvis udbudsprisen, som ejendommen bliver solgt for.

Investering

Afkast:

Afkast er resultatet af en investering, der viser dig, hvor meget en investering er vokset eller faldet i værdi. Afkast måles oftest som en procent af det investerede beløb, men kan også måles i kroner. Afkastet består af udbytte og renter samt den givne kursgevinst eller kurstab.

Ved at kende afkastningsgraden, kan du se, hvordan dine penge har udviklet sig. For at beregne afkastningsgraden skal du benytte følgende formel:

Afkastningsgrad= resultat x 100 / aktiver

Investering:

En investering et betegnelsen for, at du allokerer penge med forventningen om, at værdien vil stige og du dermed får et positivt afkast. Du kan for eksempel investere i aktier, obligationer og/eller ejendomme.

Se hele vores investeringsguide for begyndere her .

Investor:

En investor er en person, der er investerer sine penge med det formål at opnå et positivt afkast.

Årlige driftsudgifter:

De årlige driftsudgifter er de årlige omkostninger, som er nødvendige for at drive ejendommen, for eksempel omkostninger til vicevært, administrationsfirma mm.

Kontor

Domicil:

Et domicil er hovedsædet eller hjemstedet for en erhvervsvirksomhed, forening eller lignende. Du kan både leje et domicil og købe et domicil .

Fast plads:

Konceptet ”fast plads” finder du i sammenhæng med kontorfællesskaber og kontorhoteller. En fast plads lejes i et kontorfællesskab, og er karakteriseret ved, at du har en fast plads i det åbne kontormiljø. De specifikke vilkår for benyttelse kan variere fra kontorfællesskab til kontorfællesskab.

Flexplads:

Konceptet ”flexplads” finder du i sammenhæng med kontorhoteller og kontorfællesskaber. En flexplads er en fleksibel kontorplads til dig, der er på farten og ikke behøver en fast kontorplads. Vilkårene for en flexplads kan variere fra sted til sted og ud fra dine behov, og du vil derfor have mulighed for at få en flexplads der kan befinde sig på tværs af byer, kontoret eller befinde sig på samme kontor.

Kontorfællesskab:

Et kontorfællesskab er et åbent miljø, som du deler med flere virksomheder. Opbygningen af kontorfællesskaberne kan variere, hvor nogle indeholder forskellige tilknyttede services og fællesfaciliteter, som de forskellige virksomheder kan benytte. Som en del af et kontorfællesskab har du i høj grad adgang til netværk og sparring med de øvrige virksomheder i kontorfællesskabet.

Kontorhotel:

Et kontorhotel er en kontorbygning med en række tilknyttede fælles faciliteter og services. De forskellige faciliteter og services varierer fra kontorhotel til kontorhotel, men de kan inkludere:

 • Rengøring
 • Internetforbindelser
 • Reception
 • Telefonpasning
 • Printfaciliteter
 • Mødelokaler
 • Kantine mm<

Lukket kontor:

Begrebet ”lukket kontor” finder du i sammenhæng med kontorhoteller og kontorfællesskaber. Et lukket kontor er karakteriseret ved, at man har sit eget private kontor, samtidig med at man er en del af et større fællesskab og det åbne kontormiljø i bygningen. Kontorerne kan typisk indrettes efter eget behov og låses af. Vilkår for benyttelse kan variere.

Mæglere og administratorer

Ejendomsadministrator:

En ejendomsadministrator varetager typisk alle administrative ejendomsopgaver, såsom opkrævninger, regnskab, budgetter, generel drift og daglig kommunikation. Ejendomsadministratorer går også under den engelske titel ”property manager” i daglig tale.

Erhvervsejendomsmægler:

En erhvervsejendomsmægler er en professionel person, der arbejdet med salg og udlejning af ejendomme, kontorer, lagerhaller mm til erhverv og virksomheder.

Betegnelsen som ejendomsmægler er en beskyttet titel, som kun må benyttes af dem, som er registreret i Erhvervsstyrelsens Ejendomsmæglerregister

På Ejendomstorvet

Erhvervshub:

Ejendomstorvets Erhvervshub er en del af hjemmesiden, hvor du kan finde inspirerende indhold og vidensdeling. Gå til Ejendomstorvets Erhvervshub lige her.

Erhvervsmæglerbasen (F.M.B.A.):

Erhvervsmæglerbasen (F.M.B.A) er den forening, som driver Ejendomstorvet.dk . Foreningen har mere end 200 medlemmer, der er bestående af erhvervsmæglere fra hele Danmark.

Find mægler:

Find mægler er en funktion på Ejendomstorvet.dk , hvor du kan få et overblik over alle de erhvervsmæglere, som annoncerer deres ejendomme på Ejendomstorvet.dk . Du finder Find mægler på Ejendomstorvet i vores menu ved at klikke på ikonet med forstørrelsesglasset eller ved at klikke her.

Markedsindex:

Ejendomstorvets Markedsindex er en månedlig oversigt over en række nøgletal for erhvervsejendomme i Danmark. Statistikken er afgrænset til kategorierne kontor, lager & produktion, detailhandel & butik samt boligudlejningsejendomme. Du kan yderligere sortere efter landsdel og se nøgletal for udbud, efterspørgsel, antal handler og pris pr. kvadratmeter.

Se vores markedsindex her