SENEST SET
FAVORITTER

Quistgaardsvej 16, 4600 Køge

OFFENTLIGT UDBUD FOR KØGE KOMMUNE

0,-
0,00 %
Pris i kr. - Udbud/licitation Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 4635 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 12821199

 

Ejendommen:
Bebyggelsen er 75 m² og er opført i 1902 og anvendes i dag til foreningsformål.

Bygningen har et særegent præg med en sokkel på kampesten, og en særlig facadekonstruktion i røde tegl og med oprindelige vinduer. Indrettet med et større åbent rum med installationer til køkken. Herudover er der toilet og et mindre rum i den østlige del af bygningen.

Ejendommen er velholdt på klimaskærmen.

Parkering: I Køge Kommune gælder det generelt, at der skal opfyldes 1,5 p-plads pr. tæt-lav bolig. Parkering skal holdes på egen matrikel. Køge Kommune har oplyst, at de vil være indstillet på, at give tilladelse til at fravige den generelle parkeringsnorm for denne ejendom, da ejendommen kun er 75 m².

Åbent hus og fremvisning:
Der afholdes åbent hus følgende dage:

- Fredag den 19. november 2021 kl. 15.00.
- Fredag den 10. december 2021 kl. 09:00.

Tilmelding er nødvendig til mail: kth@nordicals.dk

Øvrige fremvisninger kan ske efter særskilt aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.

Offentligt udbud:
For Køge Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 396 af 03.03.2021, jf. bilag 02.

Køge Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Politisk indstilling:
De indkomne tilbud vil blive vurderet ud fra følgende kriterie:

- Tilbudt købesum,

Køge Kommune er ikke forpligtet til at acceptere givne tilbud, der hver især forudsætter særskilt politisk behandling og godkendelse, før hand-len er endelig.

Overtagelse:
Ejendommen overtages af køber tirsdag den 1. marts 2022. Køber har dog mulighed for at disponere over ejendommen før overtagelsesdagen under forudsætning af, at samtlige handlens betingelser m.v. er opfyldt. Nærmere herom fremgår af købstilbuddet.

Overtagelsesstand:
Fra overtagelsesdatoen henligger ejendommen for købers ansvar og risiko.

Ejendommen overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, med de bygninger, tekniske anlæg og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed Køge Kommune og tidligere ejere hidtil har besiddet ejendommen.

Køber skal sørge for installering af ny varmeforsyning inden for tre måneder fra overtagelsesdagen/dispositionsdagen at regne, hvorefter sælger foranlediger afpropning af den nuværende installation. Alle udgifter forbundet med afpropning af den nuværende installation afholdes af sælger, mens alle udgifter forbundet med installering af ny varmeforsyning afholdes af køber.

Købesum:
Der deponeres kontant kr. 100.000,- umiddelbart og senest 3 hverdage efter modtagelsen af sælgers accept, hos Nordicals Sjælland P/S.

Restkøbesummen deponeres i sælgers pengeinstitut senest 10 hverdage efter sælgers accept, dog senest på overtagelsesdagen.

Købstilbud og tilbudsfrist:
Der afgives kontant og skriftligt købstilbud på ejendommen.

Tilbud leveres - mærket "Tilbud - Quistgaardsvej 16, 4600 Køge" - senest tirsdag den 4. januar 2022 kl. 12.00 til:

Nordicals Sjælland P/S,
Allehelgensgade 8A
4000 Roskilde

Mail: 4000@nordicals.dk

Tilbuddet skal være skriftligt og fortroligt, f.eks. sendt ved sikker e-mail, anbefalet post eller personlig levering. De bydende har ikke ad-gang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver indtil tirsdag den 15. februar 2022 kl. 12.00, idet køber i øvrigt er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Hvis sælger skriftlige accept ikke foreligger inden den førnævnte bindingsfrist, anses tilbuddet for bortfaldet.

Ansvarsfraskrivelse:
Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Mangler, der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende.

Arealoverførsel:
Køber gøres opmærksom på, at en del af ejendommen er bygget ind over matrikelgrænsen til naboejendommen matr.nr. 180ae Køge Bygrunde og at Køge Kommune har igangsat en arealoverførsel mellem nærværende ejendom og naboejendommen af matr.nr. 180ae Køge Bygrunde.

Arealoverførslen er skitseret i udstykningsforslag udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34 Køge pr. 06.10.2021, jf. bilag 14, men køber er forpligtet til at tåle eventuelle mindre ændringer/afvigelser i forhold til det skitserede og indtil da er det oplyste grundareal anslået.

Køge Kommune afholder alle omkostninger i forbindelse med udstykningen og arealoverførslen mellem de to matrikler.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
0,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
0,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
Pris i kr.
0,-
Afkast %
0,00 %
Kr./m²
0,-

Lokalet

Etage areal
75 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
234 m²

Faciliteter

Toilet
Parkering
Køkken

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere