SENEST SET
FAVORITTER

Godsbanen 20, 9000 Aalborg

226 kvm café di­rek­te til Cam­pus

361.600,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 9631 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 91202213Type : Hotel & Restaurant

Ene­stå­en­de mu­lig­hed for at sik­re sig den mest op­ti­ma­le be­lig­gen­hed til ca­fe på God­s­ba­nen

Ene­stå­en­de mu­lig­hed for at sik­re sig den mest op­ti­ma­le be­lig­gen­hed til ca­fe på God­s­ba­nen.

God­s­ba­ne­a­re­a­let er en ny by­del midt i Aal­borg som for­vand­les til en le­ven­de og grøn by­del, hvor bykul­tur og go­de bo­lig­mu­lighe­der kom­bi­ne­res i et ele­gant og bæ­re­dyg­tigt for­mat.

På God­s­ba­nen har ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne VUC, Aal­borg Stu­den­ter­kur­sus og SOSU Nord etab­le­ret sig, hvil­ket er med til at ska­be liv i om­rå­det fra tid­lig mor­gen til sen af­ten sam­men med de man­ge hund­re­de ny bo­li­ger, som al­le­re­de er op­ført.
Bo­ligerne er en blan­ding af ung­doms­bo­li­ger og fa­mi­lie­bo­li­ger.

Om­rå­det by­der på flot og eks­pe­ri­men­te­ren­de ar­ki­tek­tur og i nær­hed til be­byg­gel­ser­ne for om­rå­det, er der etab­le­ret parklignen­de are­a­ler in­de­hol­den­de bold­ba­ner, bea­ch­vol­ley, le­ge­plad­ser, jer­n­ba­ne­par­ken mv.

Som na­bo til God­s­ba­nen fin­des Ken­ne­dy Ar­ka­den med stort bi­o­graf­cen­ter, Aal­borg Ba­ne­gård samt bus­ter­mi­na­len.

Le­je­må­let er for­delt på ca. 130 kvm caféom­rå­de og ca. 90 kvm køk­ken, toilet og de­pot samt ca. 110 kvm uden­dørs over­dæk­ket træter­ras­se mod syd. Le­je­må­let er be­lig­gen­de i stu­e­e­ta­gen af ny­byg­get ejen­dom med bo­lig­le­je­mål fra 1.-5. sal. Le­je­må­let ind­ret­tes ef­ter nær­me­re af­ta­le i sam­ar­bej­de mel­lem le­jer og ud­le­jer, men som ud­gangs­punkt jfr. skit­se i nær­væ­ren­de le­je­prospekt. Facade er udført med store vinduespartier mod torvet, hvor flere af vinduespartierne er udført som skydedøre for direkte forbindelse mellem terrassen og cafeen. Udlejer forbereder afløb tilkoblet fedtudskiller samt kanaler til udsugning fra køkkenet. Lejer forestår selv aptering af køkken og inventar. Lejemålet tilkobles endvidere ejendommens centrale ventilationsanlæg.

Man kan læse mere om ejendommen på www wagnerhuset dk.

Ejen­dom­men er be­lig­gen­de ca. 250 m fra Aal­borg bus­ter­mi­nal og ba­ne­går­den.
I kæl­de­ren til ejen­dom­men etab­le­res par­ke­rings­plads, som kan med­le­jes ef­ter nær­me­re af­ta­le. End­vi­de­re er der på god­s­ba­nen op­ført par­ke­rings­hus til brug for om­rå­det, hvor der li­ge­le­des kan med­le­jes par­ke­rings­plad­ser.

Økonomi

Årlig leje
339.000,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
361.600,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
30.133,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
1.600,-
Årlige driftsudgifter kr.
22.600,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
100,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
226 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
0 m²

Faciliteter

Toilet
Gård
Køkken

Teknik

Udsugning
Ventilationsanlæg

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK