SENEST SET
FAVORITTER

Egebjergvej 48, 4500 Nykøbing Sj

Tidligere skovbørnehave i offentligt udbud for Odsherred Kom

1.350.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 4635 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 11821241Type : Andre typer

Tidligere skovbørnehave i offentligt udbud for Odsherred Kommune

For Odsherred Kommune udbydes den tidligere skovbørnehave i Nykøbing Sj. i offentligt udbud.

Bygningen ligger ved idrætskomplekset "Kongeengen", klods op ad Grønnehave Skov og tæt på Nykøbing centrum og Nykøbing havn.

Bygningen er i dag beliggende på en samlet matrikel, sammen med tennis- og fodboldbaner, klubhus og idrætshal m.v., men vil ved salg blive udstykket på en selvstændig matrikel på ca. 11.810 m², som, foruden den tidligere børnehave, vil omfatte overdækning, lille legeplads, samt areler op mod tennisbaner, op langs skoven, og mod syd til Egebjergvej.Sydligste del af arealet er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Bygningen indeholder entre/garderobe, personaleindgang, vaskerum, børnetoilet, personaletoilet, opholdsrum med lille køkken, yderligere 2 opholdsrum samt et stort, uopvarmet rum, som i dag anvendes til opbevaring af barnevogne m.v.

Ejendommen har et meget charmerende udtryk med bl.a. stråtag og sprossede vinduer, og har en særdeles god beliggenhed med direkte adgang til skoven.

Køber skal i sin anvendelse af ejendommen tage højde for den eksisterende fodboldbane, lysanlæg, samt eventuel fremtidig placering af kunstgræsbane. Til orientering findes der dræn på den sydlige del af grunden, hvilket skal respekteres af køber.

Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Kommunen anvender tildelingskriterie som følger: Pris 40%; Kvalitet 60% - med "kvalitet" menes fx fremtidig samarbejde med de omkringliggende foreninger og brugere, procesplan og byggeproces, rekreativ merværdi for lokalområdet, og tilførsel af arbejdspladser.

Odsherred Kommune forbeholder sig i øvrigt ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud, dog kan ejendommen overtages så snart alt økonomi er behørigt stillet. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købstilbud:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket". Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået.

Købstilbud og tilbudsfrist:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket". Det udfyldte og underskrevet købstilbud afleveres inden mandag d. 15.11.2021 kl. 12.00

Købstilbuddet indleveres til:
Nordicals Sjælland P/S
Allehelgensgade 8
4000 Roskilde
Evt. sendes via sikker mail til: 4000@nordicals.dk

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver i 2 måneder fra tilbudsfristen d. 15.11.2021 kl. 12.00. Køber er i øvrigt bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud. Hvis sælger skriftlige accept ikke foreligger inden den førnævnte bindingsfrist, anses tilbuddet for bortfaldet.

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.750,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen.
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra vedlende udbudspris og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Økonomi

Pris i kr.
1.350.000,-
Pris pr. m² kr.
10.800,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
Årlige driftsudgifter pr. m² kr.
0,-

Lokalet

Etage areal
125 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
11810 m²

Faciliteter

Garderobe
Opholdsrum
Stråtag
Køkken

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere