SENEST SET
FAVORITTER

Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare

Offentligt udbud

50.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 5478 XX XX Se nummer
E-mail xx@syddan.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 905952Type : Andre typer

Offentligt udbud omfattende garageanlæg.

For Lolland Kommune udbydes ejendommen Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare.

Salget omfatter 4 sammenbyggede garager - samt et hertil overdækket areal.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen udbydes samlet til en vejledende pris på kontant kr. 50.000,00.

Lolland Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den vejledende pris og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Lolland Kommunes Byråds godkendelse.

Udmatrikulering
Ejendommen er endnu ikke endeligt udstykket, men vil blive udstykket i overensstemmelse med udstykningsforslag af 4. februar 2021, udarbejdet af LE34.

Lolland Kommune forestår udstykningen og afholder de hermed forbundne udgifter.

Køber skal tåle ændringer i det samlede areal. Tillæg til arealet, samt reduktion af parcellens areal med op til 5 % sker uden regulering af købesummen. Tillæg/reduktion udover 5 % reguleres i købesummen med forholdsmæssigt tillæg/afslag.

Nærværende udbud er betinget af, at udstykning kan ske som forudsat.

Salgsvilkår
Ejendommen udbydes til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund af kommunens vurdering af den aktuelle markedspris. Tilbudsgiver har mulighed for at afgive et højere eller lavere købstilbud end den vejledende pris.

I forbindelse med handlen tinglyses en tilbagekøbsdeklaration på ejendommen, således at sælger har ret, men ikke pligt, til at tilbagekøbe ejendommen på samme vilkår, som vil være resultatet af nærværende udbud.

Ansvarsfraskrivelse
Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen.

Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til bundforholdende, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger, som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag, krav om erstatning eller andet.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen, samt faktiske såvel som retlige mangler, fx en begrænsning i ejendommenes anvendelsesmuligheder.

Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de i nærværende udbudsmateriale anførte, og sælger fralægger sig ethvert ansvar i relation hertil.

Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse, opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en sagkyndig, med henblik på undersøgelse af eventuelle fejl og mangler.

Køber er indforstået med, at der i købsprisen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Berigtigelse af handlen
Fra overtagelsesdagen ligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved betaling efter dette tidspunkt tillægges renter iht. renteloven fra overtagelsesdagen.

Bankgaranti
Senest 7 hverdage efter sælgers accept af tilbuddet, stiller køber skriftlig garanti for betaling af købesummen i et af sælger godkendt pengeinstitut. På overtagelsesdagen konverteres garantien til en deponering i sælgers bank. Købesummen frigives, når endeligt skøde uden anmærkninger foreligger.

Afgivelse af tilbud
Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være i overensstemmelse med de i nærværende salgsopstilling beskrevne vilkår. Købstilbud skal være uden forbehold, herunder advokat- og bankforbehold.

Bud på ejendommen skal afgives skriftligt senest d. 19. marts 2021, med overtagelse d. 1. maj 2021.

Købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal der vedlægges dokumentation for tegningsretten for selskabet i form af en udskrift fra CVR. Udskriften må max. være 3 måneder gammel.

Er der blandt flere tilbudsgivere afgivet samme højeste bud, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt bud, der størrelsesmæssigt mindst skal lyde på det oprindelige tilbud.

Meddelelse herom vil blive givet pr. mail.

Fristen for fremsendelse af det nye bud er 5 dage fra Lolland Kommunes meddelelse om 2. budrunde. Er der herefter flere med samme højeste bud foretages lodtrækning.

Ved afgivelse af købstilbud skal anvendes en særlig tilbudsblanket, der udfyldes, underskrives og sendes via mail: Syddan A/S - info@syddan.dk.

Tilbudsblanketten rekvireres hos ejendomsmægler.

Syddan A/S sender bekræftelse pr. mail, når tilbudsblanketten er modtaget. Såfremt der ikke modtages bekræftelse af bud senest 3 hverdage efter fremsendelse, opfordres budgiver til at rette henvendelse til Syddan A/S med oplysning herom. Køber kan alene påregne, at buddet er modtaget, hvis bekræftelse som anført ovenfor er modtaget.

Indtil såvel købers som sælgers underskrift foreligger, betragtes nærværende som et købstilbud. Efter Lolland Kommunes accept af tilbuddet, betragtes nærværende dokument som en købsaftale, hvorefter de for handlen aftalte og beskrevne vilkår er endelige.

Økonomi

Pris i kr.
50.000,-
Årlige lejeindtægt kr.
3.000,-
Årlige lejeindtægt pr. m² kr.
38,-
Årlige driftsudgifter kr.
1.050,-
Årlige driftsudgifter pr. m² kr.
13,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
78 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
300 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK