SENEST SET
FAVORITTER

Sydkajen 4, 4900 Nakskov

Offentligt udbud - byggegrunde.

1.850.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 54781 XX XX Se nummer
E-mail xx@syddan.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 905891Type : Andre typer

 

Lolland Kommune udbyder ejendommen beliggende ved Sydkajen 4, 4900 Nakskov - jvf. udstykningsforslag.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen omfatter et erhvervsareal med bygninger som anført i dette udbudsmateriale.

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på kontant kr. 1.850.000.

Den vejledende pris er excl. eventuel byggemoms.

Lolland Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den vejledende pris og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Lolland Kommunes Byråds godkendelse.

Salgsvilkår
Ejendommen udbydes til salg til en vejledende pris excl. evt. byggemoms, der er fastsat på baggrund af kommunens vurdering af den aktuelle markedspris. Tilbudsgiver har mulighed for at afgive et højere eller lavere købstilbud end den vejledende pris.

Plangrundlag/anvendelse
Lolland Kommune ønsker ejendommen udlagt til ustøttet boligbyggeri.

Anvendelse er ikke p.t. hjemlet i det plangrundlag der gælder for området.

Lolland Kommune ønsker derfor en dialog med tilbudsgiver om tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

Købstilbud er således betinget af, at det nødvendige plangrundlag tilvejebringes for etablering af beboelse på området. Omkostninger forbundet hermed afholdes af Lolland Kommune.


Udmatrikulering
Grundene er endnu ikke endeligt udstykket, men vil blive udstykket i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag inden overtagelsen.

Arealet vil udgøre en samlet fast ejendom.

Lolland Kommune forestår udstykningen og afholder de hermed forbundne udgifter.

Køber skal tåle ændringer i det samlede areal. Tillæg til arealet, samt reduktion af parcellens areal med op til 5 % sker uden regulering af købesummen. Tillæg/reduktion udover 5 % reguleres i købesummen med forholdsmæssigt tillæg/afslag.

Nærværende udbud er betinget af, at udstykning kan ske som forudsat.

Ansvarsfraskrivelse
Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse.

Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen.

Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til bygninger, bund - og miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger, som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag, krav om erstatning eller andet.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen, samt faktiske såvel som retlige mangler, fx en begrænsning i ejendommenes anvendelsesmuligheder.

Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de i nærværende udbudsmateriale anførte, og sælger fralægger sig ethvert ansvar i relation hertil.

Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver, med henblik på undersøgelse af eventuelle fejl og mangler.

Køber er indforstået med, at der i købsprisen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Berigtigelse af handlen
Fra overtagelsesdagen ligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved betaling efter dette tidspunkt tillægges renter iht. renteloven fra overtagelsesdagen.

Bankgaranti
Senest 7 hverdage efter sælgers accept af tilbuddet, stiller køber skriftlig garanti for betaling af købesummen i et af sælger godkendt pengeinstitut - eller alternativt deponerer købesummen på en af sælger anvist deponeringskonto. Såfremt der er stillet en garanti, konverteres garantien på overtagelsesdagen til en deponering i sælgers bank. Købesummen frigives, når endeligt skøde uden anmærkninger foreligger.

Forkøbsret.
Lolland Kommune har indrømmet en liebhaver forkøbsret til ejendommen.

Afgivelse af tilbud
Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være i overensstemmelse med de i nærværende dokument beskrevne vilkår. Købstilbud skal være uden forbehold, herunder advokat- og bankforbehold.

Bud på ejendommen skal afgives skriftligt senest d. 17. januar 2020, med overtagelse d. 1. juli 2020.

Købstilbuddet skal ledsages af et projektmateriale i form af et skitseprojekt og en beskrivelse for anvendelsen af arealet til opførelse af et ustøttet boligprojekt med udlejningsboliger. Tilbudsgiver skal endvidere sammen med købstilbuddet fremsende dokumentation for at kunne finansiere opførelsen af det påtænkte projekt, ved fremlæggelse af regnskabsoplysninger fra tilbudsgiver eller dennes eventuelle moderselskab - eller på tilsvarende vis dokumentere en utvivlsom økonomisk formåen til at opføre på påtænkte projekt.

Købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal der vedlægges dokumentation for tegningsretten for selskabet i form af en udskrift fra CVR. Udskriften må max. være 3 måneder gammel.

Tilbuddene skal forelægges for politisk godkendelse.

Er der blandt flere tilbudsgivere afgivet samme højeste bud, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt bud, der størrelsesmæssigt mindst skal lyde på det oprindelige tilbud.

Meddelelse herom vil blive givet pr. mail.

Fristen for fremsendelse af det nye bud er 5 dage fra Lolland Kommunes meddelelse om 2. budrunde. Er der herefter flere med samme højeste bud foretages lodtrækning.

Ved afgivelse af købstilbud skal anvendes en særlig tilbudsblanket, der udfyldes, underskrives og sendes via mail: Syddan A/S - info@syddan.dk.

Tilbudsblanketten (købsaftalen) rekvireres hos ejendomsmægler.

Syddan A/S sender bekræftelse pr. mail, når købsaftalen er modtaget. Såfremt der ikke modtages bekræftelse af bud senest 3 hverdage efter fremsendelse, opfordres budgiver til at rette henvendelse til Syddan A/S med oplysning herom. Køber kan alene påregne, at buddet er modtaget, hvis bekræftelse som anført ovenfor er modtaget.

Indtil såvel købers som sælgers underskrift foreligger, betragtes nærværende som et købstilbud. Efter Lolland Kommunes accept af tilbuddet, betragtes nærværende dokument som en endelig købsaftale, hvorefter de for handlen aftalte og beskrevne vilkår er endelige.

Forslag til anvendelse

Udlejningsboliger
Byggegrund
Boligprojekt

Økonomi

Pris i kr.
1.850.000,-
Årlige lejeindtægt kr.
38.306,-
Årlige lejeindtægt pr. m² kr.
37,-
Årlige driftsudgifter kr.
7.000,-
Årlige driftsudgifter pr. m² kr.
7,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
1046 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
15011 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK