SENEST SET
FAVORITTER

Strandvejen 45, 4281 Gørlev

Grund ved vandet til boligbebyggelse

360.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 58 50 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 1716871Type : Grunde

 

Ejendomsbeskrivelse
For Kalundborg Kommune udbydes arealet til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt
udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Grunden:
Grundstykket er beliggende i Reersø, øst for Strandvejen, byens hovedgade og dermed ud mod lille bugt.

Matriklen er ubebygget, men der har tidligere været bebyggelse på grunden.

Den primære bebyggelse omkring ejendommen er beboelsesejendomme. Afstand til Gørlev er ca. 7 km.,
og til havnen er der ca. 500 m

Arealet er plant og har tidligere været bebygget.

Anvendelse:
Grunden sælges som projektejendom, hvor der på området kan opføres tæt-lav bebyggelse, enten i form
af rækkehuse i trelænget gårdanlæg eller dobbelthuse i form af "fiskerhuse", jf. udstykningsforslagene som
fremgår af bilag 8 eller bilag 9.
Grunden ligger i et område, der er omfattet af Kommuneplanramme G3.BL04, lokalplan 31, samt værdifuldt
kulturmiljø 309-3, som beskriver retningslinjerne for opførelse af bebyggelse på grunden.

Forslaget i bilag 8 er udformet som et trelænget gårdanlæg med seks boliger på 85-100 m2, orienteret med
åbent udsyn over engene og kysten, og en rekreativ sti fra landsbyen ud til engene omkring bebyggelsen,
som giver offentligheden mulighed for at få del i den særlige udsigt over strandengene. Forslaget fastholder
den intimitet som præger landsbyen, hvor de tætliggende gårde er karakteristiske og landsbyens
afgrænsning mod det åbne land er klar.

Forslaget i bilag 9 er udformes som fiskerhuse med 8 boliger i form af 4 dobbelthuse. Dobbelthusene er en
nytænkning af det traditionelle fiskerhus, i tråd med Reersøs geografiske placering, omgivet af vand, samt
halvøens historie som fiskerby.
Dobbelthusene opføres med traditionelle stærke materialer, der falder ind i det øvrige bymiljø og arkitektur.
Husene opføres forskudt og med forskellige vinkler, der bryder bebyggelsens udtryk ned til et mere intimt
og indbydende miljø i kanten af landsbykernen. Hvert fiskerhus/dobbelthus kan gives en størrelse på 120-
155 m2, maks. husdybde på 8,5 m.

Den gode tilpasning til Reersø landsby indebærer, at bebyggelsen i begge eksempler skal opføres som
muret byggeri med pudsede kalkhvide overflader, taghældning 40-50 grader, røde tegltage uden
overfladebehandling, sort tagpaptag med lister eller sorte/antracitgrå (pulverlakerede) stålplader i
pandepladeprofil samt egnstypisk muret gesims. Vinduer udføres som sidehængte torammede eller
trerammede af træ og/eller metal, og vinduer og yderdøre skal gives en proportionering som tilpasses det
eksisterende landsbymiljø. Udhuse, garager og lign. sekundært byggeri kan alternativt udføres med
ydervægge som bræddebeklædning 1 på 2, malet i sort farve.

Kalundborg Kommune udarbejder deklaration, som skal sikre offentlige adgang til stien, angivet på bilag 8.
Hegn i skel skal fremstå som lave gærder eller levende hegn, som bør holdes i lav højde. Solpaneler må
ikke være reflekterende og skal indbygges i taget på en sådan måde, at de medvirker til en god visuel
helhed, nedfældet i tagfladen. Etablering af solpaneler skal godkendes af kommunen.

Udearealer er tiltænkt gode parkeringsmuligheder indenfor grunden, for beboere og besøgende. Samt
fælles opholdsareal der bidrager til gode muligheder, for sociale aktiviteter for beboerne.

Købere opfordres til at aflevere en projektbeskrivelse samtidig med afgivelse af købstilbud. Det endelige
projekt skal godkendes af Kalundborg Kommune.


Købstilbud
Ejendommen udbydes til en minimums pris på kr. 360.000,- + moms - ialt kr. 450.000,-. Tilbudsgiver er ikke
afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den angivne minums pris.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud,
herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.
Ligeledes kan købstilbud ikke betinges af generelle rådgiverforbehold eller finansiering m.m. og budgiver
opfordres til forinden afgivelse af bud til at indhente økonomisk rådgivning. Såfremt der er forhold, som ikke
har kunne afklares inden afgivelse at købstilbud, skal dette fremgå af købstilbuddet, idet der udtrykkelig
gøres opmærksom på, at tilbuddet kun undtagelsesvis må være betinget af en efterfølgende
rådgivergodkendelse, og kun hvis der er konkrete omfattende undersøgelse, der ikke har kunnet afklares
indenfor budfristen. Kalundborg Kommune er berettiget til at afvise betingede købstilbud.

Tilbud afleveres i lukket kuvert - mærket "Tilbud - Strandvejen 45, Reersø, 4281 Gørlev" til Nordicals
Sjælland P/S, Nygade 6, 1., 4200 Slagelse senest onsdag, den 25. marts 2020 kl. 12.00.Overtagelsesdag efter aftale.
Med overtagelsesdagen som skæringsdag skal der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis
saldo reguleres kontant. Der skal løbende ske refusion af ejendomsskatter, indtil den solgte ejendom efter
vurdering pålignes egne ejendomsskatter. Det solgte areal henligger fra overtagelsesdatoen for købers
regning og risiko i enhver henseende


Købesummen
Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen, som aftales indbyrdes mellem køber
og sælger.

Købesummen betales kontant ved indsættelse på kommunens konto senest pr overtagelsesdagen
uafhængigt af Kort- og Matrikelstyrelsens sagsbehandlingstid og eventuel forsinkelse i forbindelse med
elektronisk tinglysning.

Handlen er betinget af udstykning af arealet og indbetaling af købesummen.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er ikke beregnet og fordelt, da den er afhængig af budstørrelse.

Købers kapitalbehov i forbindelse med handlen:
Købers kapitalbehov er ikke opgjort.


Købers handelsomkostninger:
Køber afholder alle omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til stempel og tinglysning af
skøde. Køber er forpligtiget til at lade en bestallingshavende advokat udarbejde skøde og
refusionsopgørelse.

Arealoverførsel og købesumsregulering:
I forbindelse med nærværende handel sker arealoverførsel af 42 m2 til nabogrunden, og den solgte
ejendom vil blive angivet med skelpæle for den tilstødende ejendoms regning. Eventuelle arealafvigelser
på op til plus/minus 10%, efter endelig arealoverførsel, berettiget ikke parterne til forholdsmæssig
regulering af købesummen.


Omkostninger i forbindelse med arealoverførslen:
Alle omkostninger i forbindelse med arealudstykningen er betalt.


Servitutter
Samtidig med tinglysning af endeligt skøde tinglyses nedennævnte afsnit servitutstiftende på ejendommen:
Arealet må ikke videresælges i ubebygget stand uden Kalundborg Kommunes godkendelse.Kalundborg Kommune har forkøbsret og kan købe arealet tilbage til samme salgssum som køberen
overtog arealet for af Kalundborg Kommune, fratrukket omkostninger i forbindelse med tilbageskødning.
Såfremt særlige forhold taler for det, kan Kalundborg Kommune dispensere fra nævnte bestemmelse.

Der vil ved videresalg af arealet ikke kunne forventes godkendt større salgssum end den købesum, som
køberen overtog arealet for af Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune skal i øvrigt godkende
samtlige salgsbetingelser ved salg af ubebyggede grunde.

Køber er gjort bekendt med, at arealet skal være byggemodnet inden 2 år, samt at byggeriet skal være
fuldført inden 4 år fra overtagelsesdagen. Hvis en eller begge af disse frister ikke overholdes, er køber
forpligtet til - hvis Kalundborg Kommune kræver det - at tilbageskøde arealet til sælgeren for den samme
købesum, som køberen overtog den af Kalundborg Kommune og fratrukket omkostninger i forbindelse med
tilbageskødning. Enhver omkostning ved en eventuel tilbageskødning skal betales af den ejer, som ikke
har overholdt byggepligten.

Påtaleberettiget er Kalundborg Kommune.

Med hensyn til de på ejendommen påhvilende panthæftelser, byrder og forpligtelser henvises i øvrigt til
ejendommens blad i tingbogen.

Fredskovspligt:
Sælger erklærer, at der på grunden ikke findes fredskov.


Særlige forhold:
Grunden overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel.
Køber er forinden afgivelse af sit tilbud på ejendommen opfordret til at søge økonomisk, juridisk og teknisk
rådgivning samt til at drøfte de udleverede oplysninger og attester om ejendommen med sine sagkyndige
rådgivere.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det
solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssig afslag i
købesummen. Mangler der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende.

Køber erklærer at dennes købstilbud er afstemt efter ovennævnte

Museumsloven
Det anbefales evt. bygherre eller evt. ejer at indhente udtalelse i henhold til museumslovens §§ 25, 27, 29 i
god tid forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og uplanlagte
standsninger af jordarbejder, jf. bilag 5.

Kalundborg kommune oplyser, at der ikke er foretaget arkæologiske undersøgelser inden for arealet.Kalundborg kommune fraskriver sig ansvaret for en evt. forsinkelse af byggeri på arealet som følge af
arkæologiske fund, og køber bærer den fulde risiko herfor.

Jordbundsforhold
Køber har modtaget kopi af geoteknisk rapport af d. 6. juni 2019. Ejendommen overtages i øvrigt uden
noget ansvar for sælger for så vidt angår grundens bæreevne i forbindelse med evt. byggeri. Køber er
således afskåret fra på noget tidspunkt at rette noget krav mod sælger for udgifter, som i forbindelse med
byggeri på ejendommen fremkommer på grund af eventuel ekstrafundering, pilotering eller lignende.

Køber har alene mulighed for inden 1 måned efter overtagelsesdagen at ophæve handlen mod behørig
dokumentation for dårlige jordbundsforhold, der betinger ekstra funderinger.

Forurening
Hvis der mod forventning skulle konstateres forurening opstået før overtagelsesdagen, der kan kortlægges
på Vidensniveau 2, forpligter sælger sig til - efter en konkret vurdering og uden udgift for køberen - at
oprense til Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for ren jord. En evt. oprensning foretages afhængig af formålet
med de enkelte delarealer inden for den pågældende grund.

Såfremt udgiften til en evt. fjernelse af forureningen efter sælgers opfattelse er for stor, og køber ikke vælger
selv at afholde udgiften, er køber forpligtet til i stedet at acceptere, at handelen ophæves, og at arealet
tilbageskødes til sælger for sælgers regning på samme vilkår, som arealet blev erhvervet af køber.

Hvis der ved bygge- og anlægsarbejde konstateres uforudset forurening, skal arbejdet standses, jf.
forureningsloven, og forureningen skal anmeldes til kommunen. Bygge- og anlægsarbejde må ikke
genoptages, før Kalundborg Kommunes afdeling for Miljø- og Natur har foretaget en konkret vurdering af
den eventuelle forurening og har meddelt skriftlig tilladelse til fortsættelse af byggeriet.

Byggemodning:
Kalundborg Kommune oplyser, at der ikke kræves kloaktilslutningsbidrag, da den tidligere har været
tilsluttet. Kalundborg Kommune oplyser, at bygherren kun skal betale 4 stk. vand tilslutningsbidrag, da der
gives rabat for den tidligere tilslutning til Postgården.

El: Sælger oplyser at der er betalt for tilslutningsbidraget til 6 boligenheder. Herudover vil der blive
faktureret faktiske omkostninger til etablering af målerskabe m.v..

Yderligere byggemodning (betaling af indskud mv) til varme, betales af køber i forbindelse med byggeri.

Kloak, el, vand, varme:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med kloakering, elforsyning, vandforsyning,
varmeforsyning m.v. inde på
grunden i forbindelse med byggeri - se endvidere ovenfor under byggemodning.

Vej:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med etablering af veje, stier m.v. inden for den købte
grund.
Vejadgang til grunden skal foregå via den private fællesvej Tjørnevej. Køber har vedligeholdelsespligten til
denne.


Bilag, som kan rekvireres som Nordicals Sjælland P/S:
1. Købstilbuds blanket
2. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
3. Almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme
4. Tingbogsattest
5. Servitutter
6. Lokalplan nr. 61A
7. Kommuneplan G4.R08
8. Udstykningsforslag 1 fra kommunen
9. Udstykningsforslag 2 fra kommunen, kortbilag Fiskerhuse
10. Ejendomsdatarapport af d. 06.03.202 med bilag incl.
11. appendix til Ejendomsdatarapport
12. BBRmeddelelse
13. Ejendomsskattebillet
14. Forureningsattest
15. kort over vejforsyning
16. Resume til Ejendomsdatarapport
17. Vurderingsmeddelelse
18. Geoteknisk rapport af d. 6. juni 2019

Økonomi

Pris i kr.
360.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
5674 m²

Faciliteter

Gård
Opholdsareal
Parkeringsmulighed
Tegltag
Udearealer
Udsigt
+Mere

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK