SENEST SET
FAVORITTER

Strandvejen 45, 4281 Gørlev

Grund ved vandet til boligbebyggelse

650.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 58 50 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 1716871Type : Grunde

 

For Kalundborg Kommune udbydes arealet til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Grunden:
Grundstykket er beliggende i Reersø, øst for Strandvejen, byens hovedgade og dermed ud mod lille bugt.

Matriklen er ubebygget, men der har tidligere været bebyggelse på grunden.

Den primære bebyggelse omkring ejendommen er beboelsesejendomme. Afstand til Gørlev er ca. 7 km., og til havnen er der ca. 500 m

Arealet er plant og har tidligere været bebygget.

Anvendelse:

Grunden sælges som projektejendom, hvor det jf. Økonomiudvalgets beslutning af den 22. februar 2016 fremgår, at der på området opføres tæt-lav bebyggelse målrettet seniorboliger, jf. udstykningsforslag (bilag 8).

Grunden ligger i et område, der er omfattet af Kommuneplanramme G3.BL04, lokalplan 31, samt værdifuldt kulturmiljø 309-3, som beskriver retningslinjerne for opførelse af tæt-lav bebyggelse på grunden.

Af forslaget fremgår det blandet andet, at bebyggelsen skal udformes som et trelænget gårdanlæg med seks boliger på 85-100 m2 , orienteret med åbent udsyn over engene og kysten, og en rekreativ sti fra landsbyen ud til engene omkring bebyggelsen, som giver offentligheden mulighed for at få del i den særlige udsigt over strandengene. Stiarealet skal frastykkes. Hegn i skel skal fremstå som lave gærder eller levende hegn, som bør holdes i lav højde.

Forslaget til tæt-lav bebyggelse fastholder den intimitet som præger landsbyen, hvor de tætliggende gårde er karakteristiske og landsbyens afgrænsning mod det åbne land er klar. Den gode tilpasning til Reersø landsby indebærer, at bebyggelsen skal opføres som muret byggeri med pudsede kalkhvide overflader, røde tegltage uden overfladebehandling eller sort tagpaptag med lister samt egnstypisk muret gesims.
Udhuse, garager og lign. sekundært byggeri kan alternativt udføres med ydervægge som bræddebeklædning 1 på 2, malet i sort farve. Vinduer udføres som torammede eller trerammede korspostvinduer af træ og/eller metal, og vinduer og yderdøre skal gives en proportionering som tilpasses det eksisterende landsbymiljø. Solpaneler må ikke være reflekterende og skal indbygges i taget på en
sådan måde, at de medvirker til en god visuel helhed, nedfældet i tagfladen. Etablering af solpaneler skal godkendes af kommunen.

Købere opfordres til at aflevere en projektbeskrivelse samtidig med afgivelse af købstilbud.

Det endelige projekt skal godkendes af Kalundborg Kommune.
.

Købstilbud
Ejendommen udbydes til en minimums pris på kr. 650.000,-. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den angivne minums pris.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud, herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud. Ligeledes kan købstilbud ikke betinges af generelle rådgiverforbehold eller finansiering m.m. og budgiver opfordres til forinden afgivelse af bud til at indhente økonomisk rådgivning. Såfremt der er forhold, som ikke har kunne afklares inden afgivelse at købstilbud, skal dette fremgå af købstilbuddet, idet der udtrykkelig gøres opmærksom på, at tilbuddet kun undtagelsesvis må være betinget af en efterfølgende rådgivergodkendelse, og kun hvis der er konkrete omfattende undersøgelse, der ikke har kunnet afklares indenfor budfristen. Kalundborg Kommune er berettiget til at afvise betingede købstilbud.


Overtagelsesdag efter aftale.
Med overtagelsesdagen som skæringsdag skal der udfærdiges sædvan-lig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant. Der skal løbende ske refusion af ejendomsskatter, indtil den solgte ejendom efter
vurde-ring pålignes egne ejendomsskatter. Det solgte areal henligger fra over-tagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende


Købesummen
Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen, som aftales indbyrdes mellem køber
og sælger.

Købesummen betales kontant ved indsættelse på kommunens konto senest pr overtagelsesdagen uafhængigt af Kort- og Matrikelstyrelsens sagsbehandlingstid og eventuel forsinkelse i forbindelse med
elektronisk tinglysning.

Handlen er betinget af udstykning af arealet og indbetaling af købesummen.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er ikke beregnet og fordelt, da den er afhængig af budstørrelse.

Købers kapitalbehov i forbindelse med handlen:
Købers kapitalbehov er ikke opgjort.


Købers handelsomkostninger:
Køber afholder alle omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Køber er forpligtiget til at lade en bestallingshavende advokat udarbejde skøde og
refusionsopgørelse.

Arealoverførsel og købesumsregulering:
I forbindelse med nærværende handel sker arealoverførsel af 42 m2 til nabogrunden, og den solgte
ejendom vil blive angivet med skelpæle for den tilstødende ejendoms regning. Eventuelle arealafvigelser på op til plus/minus 10%, efter
endelig arealoverførsel, berettiget ikke parterne til forholdsmæssig regulering af købesummen.


Omkostninger i forbindelse med arealoverførslen:
Alle omkostninger i forbindelse med arealudstykningen er betalt.


Servitutter
Samtidig med tinglysning af endeligt skøde tinglyses nedennævnte afsnit servitutstiftende på ejendommen: Arealet må ikke videresælges i ubebygget stand uden Kalundborg Kommunes godkendelse.

Kalundborg Kommune har forkøbsret og kan købe arealet tilbage til samme salgssum som køberen overtog arealet for af Kalundborg Kommune, fratrukket omkostninger i forbindelse med tilbageskødning. Såfremt særlige forhold taler for det, kan Kalundborg Kommune dispensere fra nævnte bestemmelse.

Der vil ved videresalg af arealet ikke kunne forventes godkendt større salgssum end den købesum, som køberen overtog arealet for af Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune skal i øvrigt godkende samtlige salgsbetingelser ved salg af ubebyggede grunde.

Køber er gjort bekendt med, at arealet skal være byggemodnet inden 2 år, samt at byggeriet skal være fuldført inden 4 år fra overtagelsesdagen. Hvis en eller begge af disse frister ikke overholdes, er køber forpligtet til - hvis Kalundborg Kommune kræver det - at tilbageskøde arealet til sælgeren for den samme købesum, som køberen overtog den af Kalundborg Kommune og fratrukket omkostninger i forbindelse med tilbageskødning. Enhver omkostning ved en eventuel tilbageskødning skal betales af den ejer, som ikke har overholdt byggepligten.

Påtaleberettiget er Kalundborg Kommune.

Med hensyn til de på ejendommen påhvilende panthæftelser, byrder og forpligtelser henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Fredskovspligt:
Sælger erklærer, at der på grunden ikke findes fredsskov.


Særlige forhold:
Grunden overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel. Køber er forinden afgivelse af sit tilbud på ejendommen opfordret til at søge økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning samt til at drøfte de udleverede oplysninger og attester om ejendommen med sine sagkyndige rådgivere.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssig afslag i købesummen. Mangler der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende.

Køber erklærer at dennes købstilbud er afstemt efter ovennævnte

Museumsloven
Det anbefales evt. bygherre eller evt. ejer at indhente udtalelse i henhold til museumslovens §§ 25, 27, 29 i god tid forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og uplanlagte standsninger af jordarbejder, jf. bilag 5.

Kalundborg kommune oplyser, at der ikke er foretaget arkæologiske undersøgelser inden for arealet.

Kalundborg kommune fraskriver sig ansvaret for en evt. forsinkelse af byggeri på arealet som følge af arkæologiske fund, og køber bærer den fulde risiko herfor.

Jordbundsforhold
Køber har modtaget kopi af geoteknisk rapport af d. 6. juni 2019. Ejendommen overtages i øvrigt uden noget ansvar for sælger for så vidt angår grundens bæreevne i forbindelse med evt. byggeri. Køber er således afskåret fra på noget tidspunkt at rette noget krav mod sælger for udgifter, som i forbindelse med byggeri på ejendommen fremkommer på grund af eventuel ekstrafundering, pilotering eller lignende.

Køber har alene mulighed for inden 1 måned efter overtagelsesdagen at ophæve handlen mod behørig dokumentation for dårlige jordbundsforhold, der betinger ekstra funderinger.

Forurening
Hvis der mod forventning skulle konstateres forurening opstået før overtagelsesdagen, der kan kortlægges på Vidensniveau 2, forpligter sælger sig til - efter en konkret vurdering og uden udgift for køberen - at oprense til Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for ren jord. En evt. oprensning foretages afhængig af formålet med de enkelte delarealer inden for den pågældende grund.

Såfremt udgiften til en evt. fjernelse af forureningen efter sælgers opfattelse er for stor, og køber ikke vælger selv at afholde udgiften, er køber forpligtet til i stedet at acceptere, at handelen ophæves, og at arealet tilbageskødes til sælger for sælgers regning på samme vilkår, som arealet blev erhvervet af køber.

Hvis der ved bygge- og anlægsarbejde konstateres uforudset forurening, skal arbejdet standses, jf. forureningsloven, og forureningen skal anmeldes til kommunen. Bygge- og anlægsarbejde må ikke genoptages, før Kalundborg Kommunes afdeling for Miljø- og Natur har foretaget en konkret vurdering af den eventuelle forurening og har meddelt skriftlig tilladelse til fortsættelse af byggeriet.

Byggemodning:
Kalundborg Kommune oplyser, at der ikke kræves kloaktilslutningsbidrag, da den tidligere har været tilsluttet. Kalundborg Kommune oplyser, at bygherren kun skal betale 4 stk.vand tilslutningsbidrag, da der gives rabat for den tidligere tilslutning til Postgården.

El: Sælger oplyser at der er betalt for tilslutningsbidraget til 6 boligenheder. Herudover vil der blive faktureret faktiske omkostninger til etablering af målerskabe m.v..

Yderligere byggemodning (betaling af indskud mv) til varme, betales af køber i forbindelse med byggeri.

Kloak, el, vand, varme:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med kloakering, elforsyning, vandforsyning, varmeforsyning m.v. inde på
grunden i forbindelse med byggeri - se endvidere ovenfor under byggemodning.

Vej:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med etablering af veje, stier m.v. inden for den købte grund.
Vejadgang til grunden skal foregå via den private fællesvej Tjørnevej. Køber har vedligeholdelsespligten til denne.


Bilag, som kan rekvireres som Nordicals Sjælland P/S:
1. Købstilbuds blanket
2. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
3. Almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme
4. Tingbogsattest
5. Servitutter
6. Lokalplan nr. 61A
7. Kommuneplan G4.R08
8. Udstykningsforslag fra kommunen
9. Ejendomsdatarapport af d. 25.06.2019 med bilag incl.
10. appendix til Ejendomsdatarapport
11. BBRmeddelelse
12. Ejendomsskattebillet
13. Forureningsattest
14. kort over vejforsyning
15. Resume til Ejendomsdatarapport
16. Vurderingsmeddelelse
17. Geoteknisk rapport af d. 6. juni 2019

Økonomi

Pris i kr.
650.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
5670 m²

Faciliteter

Gård
Tegltag
Udsigt

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK