SENEST SET
FAVORITTER

Olesmindevej 7, 4460 Snertinge

Offentligt udbud - Børnehaven Hækkemosen

550.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 58 50 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 1216974Type : Andre typer

 

For Kalundborg Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Ejendommen:
Ejendommen er beliggende for enden af blind parcelhusvej i Særslev/Snertinge på en kuperet grund. Ejendommen er opført i 1971 med seneste registrerede om- og tilbygning i 1981, og har været anvendt til daginstitutionen Børnehaven Hækkemosen. Opført i delvis murede, delvis træbeklædte facader, og med oprindeligt bølgeeternittag. Der er 127m2 kælder delvis over terræn, og ellers 378m2 bebygget areal med diverse opholdsrum, køkken, diverse toiletter m.v.

Alt fremtræder slidt og trænger til en del vedligeholdelse - både ude og inde. Vi har modtaget vedligeholdelsesrapport, hvoraf fremgår at ejendommens rørsystem til centralvarmeanlæg står til total udskiftning.

Tilkøb af mindre parkeringsareal tillægges købesummen. Mindre stiareal indgår i handlen uden særskilt vederlag.

Købstilbud
Ejendommen udbydes til en vejledende pris på mellem kr. 550.000,- og kr. 700.000,-. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den angivne vejledende pris.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud, herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud. Ligeledes kan købstilbud ikke betinges af generelle rådgiverforbehold eller finansiering m.m. og budgiver opfordres til forinden afgivelse af bud til at indhente økonomisk rådgivning. Såfremt der er forhold, som ikke har kunne afklares inden afgivelse at købstilbud, skal dette fremgå af købstilbuddet, idet der udtrykkelig gøres opmærksom på, at tilbuddet kun undtagelsesvis må være betinget af en efterfølgende rådgivergodkendelse, og kun hvis der er konkrete omfattende undersøgelse, der ikke har kunnet afklares indenfor budfristen. Kalundborg Kommune er berettiget til at afvise betingede købstilbud.

Tilbudsfrist:
Tilbud afleveres i lukket kuvert - mærket "Tilbud" - Olesmindevej 7, 4460 Snertinge" til Nordicals Sjælland P/S, Nygade 6, 1.tv., 4200 Slagelse, senest fredag, den 18. oktober 2019 kl. 12.00. Tilbuddet skal
være skriftligt og fortroligt, f.eks. sendt ved sikker e-mail, anbefalet post eller personlig levering. De bydende har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.


Overtagelsesdag efter aftale.
Med overtagelsesdagen som skæringsdag skal der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant. Der skal løbende ske refusion af ejendomsskatter, indtil den solgte ejendom efter vurdering pålignes egne ejendomsskatter. Den solgte ejendom henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Købesummen
Købesummen skal erlægges kontant ved indsættelse på kommunens konto, senest på overtagelsesdagen, som aftales indbyrdes mellem køber og sælger. Handelen er betinget af arealoverførsel af vejarealet og indbetaling af købesummen.


Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er ikke beregnet og fordelt, da den er afhængig af budstørrelse.

Købers kapitalbehov i forbindelse med handlen:
Købers kapitalbehov er ikke opgjort.


Købers handelsomkostninger:
Køber afholder alle omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Køber er forpligtiget til at lade en bestallingshavende advokat udarbejde skøde og refusionsopgørelse.

Udstykning:
I forbindelse med nærværende handel tillægges et parkeringsareal på ca. 324 m2. Ca. 100 m2 stiareal medfølger uden særskilt vederlag.. Prisen for parkeringsarealet er kr. 26,- pr. m2 + moms eller kr. 8.424,00,- + moms, som tillægges købesummen. Såfremt arealet afviger efter landinspektørens opmåling i forhold til det anslåede areal, reguleres prisen med kr. 26,- pr. m2 + moms. En mindre del af parkeringsarealet er beliggende i rekreativt område, hvilket kommunen tilretter ved kommende kommuneplanrevision.


Udstykningsomkosninger:
Køber betaler alle omkostninger til landinspektør i forbindelse med sammenlægning af parkeringsarealet og stiarealet til ejendommen, herunder omkostninger til afsætning af skelpæle og egen rådgivning og berigtigelse.


Særlige forhold:
Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel. Køber er forinden afgivelse af sit tilbud på ejendommen opfordret til at søge økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning samt til at drøfte de udleverede oplysninger og attester om ejendommen med sine sagkyndige rådgivere.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssig afslag i købesummen. Mangler der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende. Køber har endvidere modtaget vedligeholdelsesplan og køber overtager ejendommen således uden ansvar for sælger.

Køber erklærer at dennes købstilbud er afstemt efter ovennævnte


Bilag, som kan rekvireres som Nordicals Sjælland P/S:
Købstilbuds blanket
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
Almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme
Tingbogsattest
Servitutter
Kommuneplan nr. S2.B02
Kommuneplan nr. S2.R01
Kort incl. p-areal og stiareal
Ejendomsdatarapport af d. 24.09.2019 med bilag incl.
appendix
BBRmeddelelse
Ejendomsskattebillet 2019
Forureningsattest
kort over vejforsyning
Resume
Vurderingsmeddelelse
Tegninger
Vedligeholdelsesplan

Økonomi

Pris i kr.
550.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
378 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
2735 m²

Faciliteter

Kælder
Opholdsrum
Parkeringsareal
Toiletter
Køkken
+Mere

Teknik

Centralvarmeanlæg
Tv

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere