SENEST SET
FAVORITTER

Dybekær 10, 4281 Gørlev

Velbeliggende etplans byggeri

2.500.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 58 50 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 1216852Type : Andre typer

Velbeliggende et-plans byggeri

For Kalundborg Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Ejendommen:
Den samlede ejendom, som er beliggende for enden af lukket villavej i Gørlev, består af to fritliggende bygninger i et plan, opført i 1989 i røde mursten med rødt tegltag. I alt 512 m² som har haft anvendelse til institutionsformål, men nu er helt tomme og til købers disposition. Bygningerne har udformning som et "T" og kan evt. indrettes med hver 2-3 boliger i h.t. nærmere byggeansøgning. Herudover er der opført pæne udhuse med velanvendelige depotrum. På ejendommen forefindes også en pavillonbygning som har haft anvendelse for personalefunktionen på stedet.

Bygningerne har selvstændige forsyninger med eks. naturgasfyr i begge enheder. Bygningerne har stort set samme rumfordeling, men der er forskel på standen.

Købstilbud
Ejendommen udbydes til en vejledende pris på kr. 2.500.000,-. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den angivne vejledende pris.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud, herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud. Ligeledes kan købstilbud ikke betinges af generelle rådgiverforbehold eller finansiering m.m. og budgiver opfordres til forinden afgivelse af bud til at indhente økonomisk rådgivning. Såfremt der er forhold, som ikke har kunne afklares inden afgivelse at købstilbud, skal dette fremgå af købstilbuddet, idet der udtrykkelig gøres opmærksom på, at tilbuddet kun undtagelsesvis må være betinget af en efterfølgende rådgivergodkendelse, og kun hvis der er konkrete omfattende undersøgelse, der ikke har kunnet afklares indenfor budfristen. Kalundborg Kommune er berettiget til at afvise betingede købstilbud.


Overtagelsesdag efter aftale.
Med overtagelsesdagen som skæringsdag skal der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant. Der skal løbende ske refusion af ejendomsskatter, indtil den solgte ejendom efter vurdering pålignes egne ejendomsskatter. Den solgte ejendom henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Købesummen
Købesummen skal erlægges kontant ved indsættelse på kommunens konto, senest på overtagelsesdagen, som aftales indbyrdes mellem køber og sælger. Handelen er betinget af arealoverførsel af vejarealet og indbetaling af købesummen.


Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er ikke beregnet og fordelt, da den er afhængig af budstørrelse.

Købers kapitalbehov i forbindelse med handlen:
Købers kapitalbehov er ikke opgjort.


Købers handelsomkostninger:
Køber afholder alle omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Køber er forpligtiget til at lade en bestallingshavende advokat udarbejde skøde og refusionsopgørelse.

Udstykning:
I forbindelse med nærværende handel sker der udstykning afvejareal på ca. 388 m2. Den solgte ejendom vil blive angivet med skelpæle for sælgers regning. Der sker ingen købesums regulering ved arealafvigelser.

Sti på grunden:
Der er på grunden anlagt en sti, hvor Kalundborg Kommune vil få udarbejdet en deklaration som skal sikre offentligheden adgang til stien.

Udstykningsomkosninger:
Sælger betaler alle omkostninger til landinspektør i forbindelse med udstykning af vejarealet.


Særlige forhold:
Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel. Køber er forinden afgivelse af sit tilbud på ejendommen opfordret til at søge økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning samt til at drøfte de udleverede oplysninger og attester om ejendommen med sine sagkyndige rådgivere.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssig afslag i købesummen. Mangler der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende. Køber har endvidere modtaget vedligeholdelsesplan og køber overtager ejendommen således uden ansvar for sælger.

Køber erklærer at dennes købstilbud er afstemt efter ovennævnte


Bilag, som kan rekvireres som Nordicals Sjælland P/S:
Købstilbuds blanket
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
Almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme
Tingbogsattest
Servitutter
Kommuneplan G1.B08
Kort udstykning vej 388 m2
Kort med angivelse af sti
Vedligeholdelsesplan af d. 25.08.2014, sidst revideret d. 21.01.2019.
Ejendomsdatarapport af d. 23.05.2019 med bilag incl.
appendix
BBRmeddelelse
Ejendomsskattebillet 2019
Forureningsattest
kort over vejforsyning
Resume
Vurderingsmeddelelse

Forslag til anvendelse

Bolig

Økonomi

Pris i kr.
2.500.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-

Lokalet

Etage areal
555 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
2397 m²

Faciliteter

Depotrum
Tegltag
Depotrum

Teknik

Naturgasfyr

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere