SENEST SET
FAVORITTER

Nordskrænten 20, 7400 Herning

Grundareal sælges i offentligt udbud. Budfrist 21.2.2022

0,-
0,00 %
Pris i kr. - Udbud/licitation Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 3056 XX XX Se nummer
E-mail xx@clausen-erhverv.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 16-074

Grundareal udlagt til centerformål sælges for Herning Kommune i offentligt udbud. Budfrist 21.2.2022 kl. 12.00

Arealet er beliggende Nordskrænten 20 ved den ny Løvbakkevej i 7400 Herning. Løvbakkevej blev indviet i efteråret 2021..

Jorden har hidtil været landbrugsjord

Arealet udbydes uden minimumspris. Købsprisen skal angives inkl. moms.

Købstilbuddet skal ledsages af en beskrivelse af det projekt der tænkes opført på grunden. Se nedefor

Herning kommune ønsker at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området.

I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i nutidigt formsprog.

Arkitektonisk skal byggeriet afspejle beliggenheden ved indkørslen til Gullestrup.

Det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet.

Arkitekturen skal understrege samspillet mellem det omkringliggende landskab og det øvrige byggeri i området.

Herning byråd ønsker derfor, at tilbuddet ledsages at en
beskrivelse og tegninger der redegør for følgende indhold:

a.
-Situationsplan i 1:500, der angiver bebyggelsens placering på byggefeltet
- placering af parkering
- adgang for forgængere og cyklister
- til- og frakørselsforhold til parkering
- indkørsel til området
- beplantning
- entrepriseafgrænsning
- varetilkørsel og placering af varegård
- skiltning

b.
Projektmaterialet i måleforhold 1:200 redegør for bebyggelsens og anlæggets planer, snit og facade. Detailudsnit af facader og snit skal vises i 1:100.
Projekt materiale, der redegør for de anvendte materialer i bebyggelse og omkringliggende anlæg.
Den tilbudte pris inkl. moms

Herning kommune vægter med pris 40% og projekt med 60%.

Alt projekt materiale nævnt under punkt a og b skal som minimum afleveres i A3-format i 5 eksemplarer.
Hvis tilbudsgiver er et selskab, bedes tegningsudskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen vedlagt tilbuddet

Centerområde iflg. Lokalplan nr. 15.C2.3. Delområde I anvendes til centerformål som detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant, fælleslokaler og kulturelle funktioner.
Salget/udbuddet omfatter alene lokalplanens delområde I
Delområde I sælges samlet.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, som har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.

Herning Kommune kan være behjælpelig med at oply­se, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågæl­dende område

Købstilbud skal indsendes eller afleveres til clausen-erhverv.dk. og kan ske på torben@clausen-erhverv.dk

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne købstilbud og kassere samtlige.

Handlen er betinget af endelig politisk godkendelse af handlen og købesummens betaling.

Såfremt køber inden 3 år fra overtagelsesdagen måtte ønske at afhænde parcellen i ubebygget stand, hvorved forstås, at der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse for den eventuelt på grunden værende bebyggelse jvf. lokalplanen, skal køber være pligtig til skriftligt at tilbyde Herning Kommune arealet for en købesum, der svarer til det til Herning Kommune betalte købesum fratrukket 1% af købesummen.

Såfremt Herning Kommune ikke senest 2 måneder efter tilbuddets modtagelse har accepteret dette, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgiften ved en sådan tilbage skødning afholdes af tilbageskøderen alene.

Såfremt arealet ikke inden 3 år fra overtagelsesdagen er blevet helt eller delvis bebygget, har køber pligt til skriftligt at tilbyde arealet til Herning Kommune som ovenfor.

Såfremt Herning Kommune ikke senest 2 måneder efter tilbuddets modtagelse har accepteret dette, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgiften ved en sådan tilbage skødning afholdes af tilbageskøderen alene.

Kontakt mægler for fremsendelse af fyldigt udbuds materiale.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
0,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
0,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
Pris i kr.
0,-
Afkast %
0,00 %
Kr./m²
0,-

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
5633 m²

Faciliteter

Parkering

Teknik

Fjernvarme
Tv

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere