SENEST SET
FAVORITTER

Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj

OFFENTLIGT UDBUD AF ANNEBJERGGAARD

0,-
0,00 %
Pris i kr. - Udbud/licitation Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 4635 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 11819286

 

For Odsherred Kommune udbydes Annebjerggård Hovedgård som er smukt beliggende i landzone lige udenfor Nykøbing by, og som nabo til Hempels Glasmuseum/Anneberg-samlingerne og direkte til Isefjorden og Anneberg-skoven.

Museum Vestsjælland har pt lejeaftale på hele ejendommen, og museet skal have vederlagsfri rådighed over ejendommen i 3 år efter købers overtagelse.

Grunden på 27975m2 er afgrænset af Annebjerg Stræde mod nord, af Egebjergvej mod øst, af Anneberg Skov m.v. mod syd, og parklignende naboejendom mod vest, og er med bl.a. stor perlestensbelagt gårdsplads, og et parklignende haveanlæg.

På ejendommen findes en række bygninger, hvoraf 4 er bevaringsværdige, ligesom en del træer er registreret med bevaringsværdi.

Hovedbygningen er en præsentabel, herskabelig ejendom opført i 1778 med senere ombygninger, og er bevaringsværdig. Bebygget areal 223m2, og samlet areal 446m2, og herudover uudnyttet tagetage - hele arealet er registreret som erhvervsareal. Anvendes i dag til museets administration, samt til mindre del af museets udstilling. Bygningen er indrettet med mange værelser/stuer, mindre køkken, fyrrum med oliefyr, badeværelse og 1. salen med diverse rum i forskudte niveauer. På syd-siden er tegltaget udskiftet indenfor de seneste år, ligesom en del af vest-gavlen er renoveret. Alle vinduer er originale småsprossede enkeltlags glas med fortsatsrammer.

Dobbelthus - opført i 1928 beliggende i grundens syd-vestlige hjørne - er BBR-registreret med 2 boliger på hhv. 109m2 og 90m2. Den ene bolig udlejet til årlig leje på kr. 46.900. Bygningen er registreret som bevaringsværdig.

Stor oprindelig staldbygning/længe er opført i 1923, og med bebygget areal på 915m2, og anvendes i dag dels til oplag, dels til diverse projekter. Bygningen er registreret bevaringsværdig.

Stald/længe på 344m2, oprindeligt opført i 1670 som svinehus, og eneste bygning med stråtag, og beliggende i grundens sydlige del og opført i vinkel. En del af længen anvendes til lager, mens en del er ombygget til skolestue/værksted for Naturskolen. Er registreret bevaringsværdig.

Øvrige bygninger er ikke med bevaringsværdi, og omfatter:
Hal/lade 751m2
Udstillingshal på 273m2
"Hønsehus" på 98m2
2 boliger beliggende mod Egebjergvej med adresse Egebjergvej 160 - til nedrivning og/eller totalrenovering.

Køber undersøger selv om mulighed for eventuel anvendelses ændring på ejendommen. Køber undersøger og indhenter selv diverse tilladelser mv. og afholder selv udgifter til eventuel ny lokalplan (+ tillæg til kommuneplan) i forhold til købers ønskede anvendelse.

Offentligt udbud i budproces:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg i budproces på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 396 af 03.03.2021.

Dokumenter udleveres hos ejendomsmægler via elektronisk adgang.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Købstilbud og tilbudsfrist:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt blanket "købstilbud". Det udfyldte og underskrevet købstilbud udfyldes og indleveres til:

Nordicals Sjælland P/S
Allehelgensgade 8
4000 Roskilde
Evt. sendes via sikker mail til: 4000@nordicals.dk

Eller

Nybolig Odsherred
Algade 30
4500 Nykøbing Sj

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver i 2 måneder fra tilbudsgivers fremsendelse af underskrevet købstilbud. Køber er i øvrigt bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud. Hvis sælger skriftlige accept ikke foreligger inden den førnævnte bindingsfrist, anses tilbuddet for bortfaldet.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud, dog kan ejendommen overtages tidligere, så snart alt økonomi er behørigt stillet, forsikring er tegnet og skøde foreligger. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.


De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.750,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra udbudspris og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
46.800,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
12,-
Årlige driftsudgifter kr.
29.013,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
8,-
Pris i kr.
0,-
Afkast %
0,00 %
Kr./m²
0,-

Lokalet

Etage areal
3752 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
27975 m²

Faciliteter

Badeværelse
Haveanlæg
Stråtag
Køkken
Lager

Teknik

Oliefyr

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere